כינוס אסיפה שנתית

תעשיות לכיש בע”מ (“החברה”)

 

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה (“האסיפה”) שתתקיים ביום ג’, 16 בנובמבר 2021 בשעה 12:00 במשרדי משרדי שניצר, גוטליב וסאמט ושות’ – עורכי דין, רחוב מנחם בגין 7 (בית גיבור ספורט) קומה 35, רמת גן.

על סדר יום האסיפה החלפת משרד רואה החשבון המבקר של החברה.

המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה: סוף יום המסחר של ה-28 באוקטובר 2021.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעל מניות של החברה: 6 בנובמבר 2021.

 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי דירקטוריון החברה: 11 בנובמבר 2021.

למידע נוסף ראו דוח מיידי מיום 25 באוקטובר 2021 שהתפרסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ www.tase.co.il (אסמכתא 2021-01-159570).

Leave a Reply

Close Menu