כינוס אסיפה שנתית

תעשיות לכיש בע”מ (“החברה“)

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה (“האסיפה“) שתתקיים ביום ד’, 29 בספטמבר 2021 בשעה 12:00 במשרדי משרדי שניצר, גוטליב וסאמט ושות’ – עורכי דין, רחוב מנחם בגין 7 (בית גיבור ספורט) קומה 35, רמת גן.

על סדר יום האסיפה הנושאים הבאים: (1) מינוי מר רן ניצן כדירקטור חיצוני בחברה לתקופה בת שלוש שנים החל ממועד אישור האסיפה; (2) מינוי מחדש של מר גרשון גולדנברג כדירקטור החברה; (3) מינוי מחדש של מר אורן הירש כדירקטור בחברה; (4) מינוי מחדש של מר אלכס הלפמן כדירקטור בחברה; (5) מינוי מחדש של גב’ טלי איל כדירקטורית בחברה; (6) מינוי מחדש של גב’ ליאת גל טייבלום כדירקטורית בחברה; (7) מינוי מחדש של מר מיכאל גרוסמן כדירקטור בחברה; (8) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה ו-(9) דיון בדוח התקופתי לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2020.

המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה: סוף יום המסחר של ה-30 באוגוסט 2021.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעל מניות של החברה: 19 בספטמבר 2021.

 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי דירקטוריון החברה: 24 בספטמבר 2021.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. למידע נוסף ראו דוח מיידי מיום 23 באוגוסט 2021 שהתפרסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע”מ www.tase.co.il (אסמכתא 2021-01-136134).

Leave a Reply

Close Menu