כינוס אסיפה שנתית

תעשיות לכיש בעמ (“החברה“)

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה שנתית של בעלי המניות של החברה (“האסיפה“) שתתקיים ביום ד‘, 9 בדצמבר 2020 בשעה 12:00 ברחוב מנחם בגין 7 (בית גיבור ספורט), קומה 35, רמת גן במשרדי שניצר גוטליב סאמט ושות‘ – עורכי דין, שעל סדר יומה הנושאים הבאים: (1) מינוי מר יוסי אלשייך כדירקטור חיצוני לתקופה בת שלוש (3) שנים החל ממועד כינוס האסיפה; (2) מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים (למעט דירקטורים חיצוניים), הה גרשון גולדנברג, אורן הירש, אלכס הלפמן, טלי איל, ליאת גל טייבלום ומיכאל גרוסמן; (3) מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, משרד קוסט פורר גבאי את קסירררואי חשבון (EY); (4) דיון בדוח התקופתי לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019.

המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה: סוף יום המסחר של ה-9 בנובמבר 2020.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעל מניות של החברה: 29 בנובמבר 2020.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי דירקטוריון החברה: 4 בדצמבר 2020.

המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה: עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. למידע נוסף ראו דוח מיידי מיום 3 בנובמבר 2020 שהתפרסם באתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בעמ www.tase.co.il (אסמכתא 2020-01-109681).

Leave a Reply

Close Menu